ام وی ام X22 - اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":65000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":67000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":69000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":70000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":75300000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":76300000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":77300000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":79700000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":80700000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":81700000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397