وانت زامیاد 24 دیزل

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":39000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":40900000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":41300000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":41600000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":41900000},{"date":"1396/12/24 00:00","price":41000000},{"date":"1397/01/31 00:00","price":40700000},{"date":"1397/02/24 00:00","price":42700000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398