وانت زامیاد 24

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":33000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":33500000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":33700000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":33900000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":34300000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":34900000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":35500000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":36000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":36500000},{"date":"1396/12/24 00:00","price":36000000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397