ساینا SX

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":27100000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":26850000},{"date":"1396/12/10 00:00","price":27100000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398