ساینا EX (سفید)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":28200000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":28300000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":28200000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":28400000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":28500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":28300000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":29300000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":29000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":29500000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":29000000},{"date":"1397/01/01 00:00","price":28600000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397