ساینا EX (تنوع رنگ)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":28400000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":28600000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":28500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":29600000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":29200000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":29800000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":29400000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1396