ون وانا

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":102000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":109000000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":112000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":115000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":125000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":129000000},{"date":"1397/05/01 00:00","price":149000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":165000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398