دینار عراق | آخرین قیمت دینار عراق

آخرین قیمت دینار عراق امروز در ایران را همراه با جدول و نمودار در اقتصادنیوز مشاهده می کنید. به محض هرگونه تغییری در نرخ دینار عراق در بازار تهران اطلاعات آپدیت می شود. در ادامه می توانید آخرین قیمت و تغییرات را مشاهده کنید.
ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/02\/01 13:10","price":5.2},{"date":"1397\/02\/21 19:00","price":5.6},{"date":"1397\/02\/23 18:20","price":5.3},{"date":"1397\/02\/24 18:50","price":5.2},{"date":"1397\/02\/29 18:20","price":5},{"date":"1397\/02\/30 15:20","price":5.1},{"date":"1397\/02\/31 13:00","price":5.2},{"date":"1397\/03\/01 18:50","price":5.2},{"date":"1397\/03\/03 13:00","price":5.2},{"date":"1397\/03\/06 15:20","price":5.2},{"date":"1397\/03\/07 17:10","price":5.2},{"date":"1397\/03\/08 19:00","price":5.1},{"date":"1397\/03\/09 17:30","price":5.3},{"date":"1397\/03\/10 12:20","price":5.3},{"date":"1397\/03\/12 12:40","price":5.3},{"date":"1397\/03\/13 14:00","price":5.3},{"date":"1397\/03\/15 20:00","price":5.3},{"date":"1397\/03\/16 14:30","price":5.3},{"date":"1397\/03\/17 19:30","price":5.3},{"date":"1397\/03\/19 16:20","price":5.5},{"date":"1397\/03\/20 19:00","price":5.3},{"date":"1397\/03\/21 19:10","price":5.6},{"date":"1397\/03\/22 18:20","price":5.7},{"date":"1397\/03\/23 15:50","price":5.8},{"date":"1397\/03\/24 15:30","price":5.5},{"date":"1397\/03\/25 18:30","price":5.5},{"date":"1397\/03\/27 16:50","price":5.6},{"date":"1397\/03\/28 19:40","price":5.8},{"date":"1397\/03\/29 16:10","price":5.9},{"date":"1397\/03\/30 11:30","price":6},{"date":"1397\/03\/31 18:30","price":6.1},{"date":"1397\/04\/01 16:50","price":6.2},{"date":"1397\/04\/02 19:20","price":6.6},{"date":"1397\/04\/03 21:10","price":7.2},{"date":"1397\/04\/04 21:40","price":6.6},{"date":"1397\/04\/05 20:10","price":6.5},{"date":"1397\/04\/06 19:10","price":6.5},{"date":"1397\/04\/07 21:10","price":6.7},{"date":"1397\/04\/08 14:50","price":6.8},{"date":"1397\/04\/09 21:00","price":6.6},{"date":"1397\/04\/10 17:30","price":6.8},{"date":"1397\/04\/11 19:20","price":6.8},{"date":"1397\/04\/12 15:40","price":6.7},{"date":"1397\/04\/13 19:50","price":6.6},{"date":"1397\/04\/14 21:00","price":6.4},{"date":"1397\/04\/15 15:10","price":6.4},{"date":"1397\/04\/16 19:10","price":6.6},{"date":"1397\/04\/17 21:20","price":6.6},{"date":"1397\/04\/18 10:20","price":6.5},{"date":"1397\/04\/19 18:50","price":6.4},{"date":"1397\/04\/20 21:10","price":6.4},{"date":"1397\/04\/21 16:00","price":6.4},{"date":"1397\/04\/23 20:50","price":6.5},{"date":"1397\/04\/24 20:10","price":6.6},{"date":"1397\/04\/25 18:40","price":6.5},{"date":"1397\/04\/26 20:50","price":6.7},{"date":"1397\/04\/27 20:50","price":6.6},{"date":"1397\/04\/28 18:10","price":6.8},{"date":"1397\/04\/30 21:10","price":7.1},{"date":"1397\/04\/31 20:10","price":7.3},{"date":"1397\/05\/01 21:20","price":7.7},{"date":"1397\/05\/02 19:20","price":7.8},{"date":"1397\/05\/03 19:00","price":7.6},{"date":"1397\/05\/04 21:00","price":7.7},{"date":"1397\/05\/06 14:40","price":7.9},{"date":"1397\/05\/07 21:30","price":9.6},{"date":"1397\/05\/08 18:30","price":9.4},{"date":"1397\/05\/09 19:20","price":8.7},{"date":"1397\/05\/10 21:20","price":8.7},{"date":"1397\/05\/11 21:30","price":9.2},{"date":"1397\/05\/13 20:50","price":8.3},{"date":"1397\/05\/14 17:30","price":8.1},{"date":"1397\/05\/15 21:20","price":7.8},{"date":"1397\/05\/16 21:30","price":7.3},{"date":"1397\/05\/17 20:50","price":8.4},{"date":"1397\/05\/18 21:20","price":8.5},{"date":"1397\/05\/20 21:20","price":8.6},{"date":"1397\/05\/21 23:00","price":8.3},{"date":"1397\/05\/22 18:30","price":8.7},{"date":"1397\/05\/23 20:50","price":8.6},{"date":"1397\/05\/24 20:50","price":8.6},{"date":"1397\/05\/25 21:10","price":8.8},{"date":"1397\/05\/27 19:10","price":8.5},{"date":"1397\/05\/28 20:50","price":8.5},{"date":"1397\/05\/29 21:10","price":8.5},{"date":"1397\/05\/30 21:10","price":8.7},{"date":"1397\/05\/31 21:20","price":8.6},{"date":"1397\/06\/01 17:50","price":8.6},{"date":"1397\/06\/03 19:50","price":8.6},{"date":"1397\/06\/04 20:50","price":8.7},{"date":"1397\/06\/05 17:50","price":8.8},{"date":"1397\/06\/06 20:20","price":9},{"date":"1397\/06\/07 20:20","price":9},{"date":"1397\/06\/08 18:20","price":9.1},{"date":"1397\/06\/10 21:30","price":9.2},{"date":"1397\/06\/11 20:30","price":9.8},{"date":"1397\/06\/12 21:20","price":10.5},{"date":"1397\/06\/13 21:00","price":11.2},{"date":"1397\/06\/14 19:50","price":11.3},{"date":"1397\/06\/15 20:50","price":11.1},{"date":"1397\/06\/17 21:00","price":10.5},{"date":"1397\/06\/18 21:00","price":10.6},{"date":"1397\/06\/19 20:50","price":11.3},{"date":"1397\/06\/20 21:20","price":11.1},{"date":"1397\/06\/21 21:00","price":11.3},{"date":"1397\/06\/22 16:50","price":11.3},{"date":"1397\/06\/24 20:00","price":11.4},{"date":"1397\/06\/25 20:30","price":11.7},{"date":"1397\/06\/26 20:10","price":11.7},{"date":"1397\/06\/27 21:00","price":12},{"date":"1397\/06\/28 14:00","price":12},{"date":"1397\/06\/31 21:10","price":11.8},{"date":"1397\/07\/01 20:20","price":12.2},{"date":"1397\/07\/02 19:50","price":13.1},{"date":"1397\/07\/03 20:30","price":13.9},{"date":"1397\/07\/04 21:00","price":15.3},{"date":"1397\/07\/05 20:30","price":14.4},{"date":"1397\/07\/07 21:10","price":14.1},{"date":"1397\/07\/08 20:30","price":14},{"date":"1397\/07\/09 20:50","price":12.5},{"date":"1397\/07\/10 19:20","price":10.3},{"date":"1397\/07\/11 18:00","price":10.9},{"date":"1397\/11\/17 13:18","price":10},{"date":"1397\/11\/29 13:10","price":11},{"date":"1397\/12\/04 12:50","price":10},{"date":"1397\/12\/05 11:20","price":11},{"date":"1397\/12\/13 14:20","price":10},{"date":"1397\/12\/15 11:20","price":11},{"date":"1398\/01\/07 14:30","price":11},{"date":"1398\/01\/20 12:00","price":12},{"date":"1398\/01\/21 13:00","price":11},{"date":"1398\/02\/02 19:00","price":11},{"date":"1398\/02\/05 12:30","price":12},{"date":"1398\/02\/10 12:00","price":11.9},{"date":"1398\/02\/11 12:00","price":12},{"date":"1398\/02\/15 13:00","price":12},{"date":"1398\/02\/17 15:00","price":13},{"date":"1398\/02\/21 17:00","price":12},{"date":"1398\/02\/30 18:00","price":12},{"date":"1398\/02\/31 15:00","price":12},{"date":"1398\/03\/07 12:00","price":11},{"date":"1398\/03\/19 16:00","price":10},{"date":"1398\/03\/20 14:00","price":11},{"date":"1398\/04\/04 13:00","price":10.9},{"date":"1398\/04\/05 17:00","price":11},{"date":"1398\/04\/22 17:00","price":10},{"date":"1398\/04\/26 15:00","price":10},{"date":"1398\/06\/03 17:00","price":9},{"date":"1398\/06\/06 19:00","price":9.5},{"date":"1398\/06\/07 14:00","price":9.5},{"date":"1398\/06\/09 19:00","price":10.5},{"date":"1398\/06\/10 19:00","price":9},{"date":"1398\/06\/11 21:00","price":10},{"date":"1398\/06\/12 17:00","price":9},{"date":"1398\/06\/13 21:00","price":10},{"date":"1398\/06\/14 17:00","price":9},{"date":"1398\/06\/16 14:00","price":10},{"date":"1398\/06\/17 14:00","price":10.1},{"date":"1398\/06\/20 12:00","price":10},{"date":"1398\/06\/21 12:00","price":9.7},{"date":"1398/06/23 17:00","price":9.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398