ین ژاپن

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/02\/03 16:50","price":510},{"date":"1397\/02\/21 19:10","price":611},{"date":"1397\/02\/22 19:10","price":601},{"date":"1397\/02\/23 19:20","price":590},{"date":"1397\/02\/24 17:50","price":575},{"date":"1397\/02\/25 18:10","price":580},{"date":"1397\/02\/26 20:40","price":560},{"date":"1397\/02\/27 20:10","price":567},{"date":"1397\/02\/28 18:30","price":566},{"date":"1397\/02\/29 19:20","price":554},{"date":"1397\/02\/30 17:20","price":561},{"date":"1397\/02\/31 20:40","price":568},{"date":"1397/03/01 19:30","price":576}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397