کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/17 12:08
قیمت dsعنوان امروز 17 اردیبهشت 1398

امروز dsعنوان مانند امروز، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که dsعنوان که امروز تا ۰ () تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۷ می ۲۰۱۹ - به ۰ () تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 00:00","price":0},{"date":"1398/02/17 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 00:30","price":0},{"date":"1398/02/17 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 00:35","price":0},{"date":"1398/02/17 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 01:00","price":0},{"date":"1398/02/17 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 01:30","price":0},{"date":"1398/02/17 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 01:35","price":0},{"date":"1398/02/17 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 02:00","price":0},{"date":"1398/02/17 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 02:30","price":0},{"date":"1398/02/17 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 02:35","price":0},{"date":"1398/02/17 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 03:00","price":0},{"date":"1398/02/17 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 03:30","price":0},{"date":"1398/02/17 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 03:35","price":0},{"date":"1398/02/17 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 04:00","price":0},{"date":"1398/02/17 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 04:30","price":0},{"date":"1398/02/17 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 04:35","price":0},{"date":"1398/02/17 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 05:00","price":0},{"date":"1398/02/17 05:00","price":0},{"date":"1398/02/17 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 05:30","price":0},{"date":"1398/02/17 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 05:35","price":0},{"date":"1398/02/17 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 06:00","price":0},{"date":"1398/02/17 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 06:30","price":0},{"date":"1398/02/17 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 06:35","price":0},{"date":"1398/02/17 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 07:00","price":0},{"date":"1398/02/17 07:00","price":0},{"date":"1398/02/17 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 07:30","price":0},{"date":"1398/02/17 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 07:35","price":0},{"date":"1398/02/17 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 08:00","price":0},{"date":"1398/02/17 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 08:30","price":0},{"date":"1398/02/17 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 08:35","price":0},{"date":"1398/02/17 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 09:00","price":0},{"date":"1398/02/17 09:00","price":0},{"date":"1398/02/17 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 09:30","price":0},{"date":"1398/02/17 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 09:35","price":0},{"date":"1398/02/17 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 10:00","price":0},{"date":"1398/02/17 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 10:30","price":0},{"date":"1398/02/17 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 10:35","price":0},{"date":"1398/02/17 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 10:43","price":0},{"date":"1398/02/17 10:43","price":0},{"date":"1398/02/17 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 11:00","price":0},{"date":"1398/02/17 11:00","price":0},{"date":"1398/02/17 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 11:14","price":0},{"date":"1398/02/17 11:15","price":0},{"date":"1398/02/17 11:16","price":0},{"date":"1398/02/17 11:16","price":0},{"date":"1398/02/17 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 11:30","price":0},{"date":"1398/02/17 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 11:35","price":0},{"date":"1398/02/17 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/17 12:00","price":0},{"date":"1398/02/17 12:00","price":0},{"date":"1398/02/17 12:08","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398