کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/16 23:40
قیمت dsعنوان امروز 16 اردیبهشت 1398

dsعنوان امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۰ () تومان به ۰ () تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 00:00","price":0},{"date":"1398/02/16 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 00:30","price":0},{"date":"1398/02/16 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 00:35","price":0},{"date":"1398/02/16 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 01:00","price":0},{"date":"1398/02/16 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 01:30","price":0},{"date":"1398/02/16 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 01:35","price":0},{"date":"1398/02/16 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 02:00","price":0},{"date":"1398/02/16 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 02:30","price":0},{"date":"1398/02/16 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 02:35","price":0},{"date":"1398/02/16 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 03:00","price":0},{"date":"1398/02/16 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 03:30","price":0},{"date":"1398/02/16 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 03:35","price":0},{"date":"1398/02/16 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 04:00","price":0},{"date":"1398/02/16 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 04:30","price":0},{"date":"1398/02/16 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 04:35","price":0},{"date":"1398/02/16 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 05:00","price":0},{"date":"1398/02/16 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 05:30","price":0},{"date":"1398/02/16 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 05:35","price":0},{"date":"1398/02/16 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 06:00","price":0},{"date":"1398/02/16 06:00","price":0},{"date":"1398/02/16 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 06:30","price":0},{"date":"1398/02/16 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 06:35","price":0},{"date":"1398/02/16 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 07:00","price":0},{"date":"1398/02/16 07:00","price":0},{"date":"1398/02/16 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 07:30","price":0},{"date":"1398/02/16 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 07:35","price":0},{"date":"1398/02/16 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 08:00","price":0},{"date":"1398/02/16 08:00","price":0},{"date":"1398/02/16 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 08:30","price":0},{"date":"1398/02/16 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 08:35","price":0},{"date":"1398/02/16 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 09:00","price":0},{"date":"1398/02/16 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 09:30","price":0},{"date":"1398/02/16 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 09:35","price":0},{"date":"1398/02/16 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 10:00","price":0},{"date":"1398/02/16 10:00","price":0},{"date":"1398/02/16 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 10:30","price":0},{"date":"1398/02/16 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 10:35","price":0},{"date":"1398/02/16 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 11:00","price":0},{"date":"1398/02/16 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 11:30","price":0},{"date":"1398/02/16 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 11:35","price":0},{"date":"1398/02/16 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 11:43","price":0},{"date":"1398/02/16 11:43","price":0},{"date":"1398/02/16 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 12:00","price":0},{"date":"1398/02/16 12:00","price":0},{"date":"1398/02/16 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 12:30","price":0},{"date":"1398/02/16 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 12:35","price":0},{"date":"1398/02/16 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 13:00","price":0},{"date":"1398/02/16 13:00","price":0},{"date":"1398/02/16 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 13:30","price":0},{"date":"1398/02/16 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 13:35","price":0},{"date":"1398/02/16 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 14:00","price":0},{"date":"1398/02/16 14:00","price":0},{"date":"1398/02/16 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 14:30","price":0},{"date":"1398/02/16 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 14:35","price":0},{"date":"1398/02/16 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 15:00","price":0},{"date":"1398/02/16 15:00","price":0},{"date":"1398/02/16 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 15:30","price":0},{"date":"1398/02/16 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 15:35","price":0},{"date":"1398/02/16 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 16:00","price":0},{"date":"1398/02/16 16:00","price":0},{"date":"1398/02/16 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 16:30","price":0},{"date":"1398/02/16 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 16:35","price":0},{"date":"1398/02/16 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 17:00","price":0},{"date":"1398/02/16 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 17:30","price":0},{"date":"1398/02/16 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 17:35","price":0},{"date":"1398/02/16 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 18:00","price":0},{"date":"1398/02/16 18:00","price":0},{"date":"1398/02/16 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 18:30","price":0},{"date":"1398/02/16 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 18:35","price":0},{"date":"1398/02/16 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 19:00","price":0},{"date":"1398/02/16 19:00","price":0},{"date":"1398/02/16 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 19:30","price":0},{"date":"1398/02/16 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 19:35","price":0},{"date":"1398/02/16 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 20:00","price":0},{"date":"1398/02/16 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 20:30","price":0},{"date":"1398/02/16 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 20:35","price":0},{"date":"1398/02/16 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 21:00","price":0},{"date":"1398/02/16 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 21:30","price":0},{"date":"1398/02/16 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 21:35","price":0},{"date":"1398/02/16 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 22:00","price":0},{"date":"1398/02/16 22:00","price":0},{"date":"1398/02/16 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 22:30","price":0},{"date":"1398/02/16 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 22:35","price":0},{"date":"1398/02/16 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 23:00","price":0},{"date":"1398/02/16 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 23:30","price":0},{"date":"1398/02/16 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/16 23:35","price":0},{"date":"1398/02/16 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399