پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/15 23:40
قیمت dsعنوان امروز 15 اردیبهشت 1398

dsعنوان، امروز به ۰ () تومان رسید که نسبت به امروز، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 00:00","price":0},{"date":"1398/02/15 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 00:30","price":0},{"date":"1398/02/15 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 00:35","price":0},{"date":"1398/02/15 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 01:00","price":0},{"date":"1398/02/15 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 01:30","price":0},{"date":"1398/02/15 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 01:35","price":0},{"date":"1398/02/15 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 02:00","price":0},{"date":"1398/02/15 02:00","price":0},{"date":"1398/02/15 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 02:30","price":0},{"date":"1398/02/15 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 02:35","price":0},{"date":"1398/02/15 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 03:00","price":0},{"date":"1398/02/15 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 03:30","price":0},{"date":"1398/02/15 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 03:35","price":0},{"date":"1398/02/15 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 04:00","price":0},{"date":"1398/02/15 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 04:30","price":0},{"date":"1398/02/15 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 04:35","price":0},{"date":"1398/02/15 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 05:00","price":0},{"date":"1398/02/15 05:00","price":0},{"date":"1398/02/15 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 05:30","price":0},{"date":"1398/02/15 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 05:35","price":0},{"date":"1398/02/15 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 06:00","price":0},{"date":"1398/02/15 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 06:30","price":0},{"date":"1398/02/15 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 06:35","price":0},{"date":"1398/02/15 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 07:00","price":0},{"date":"1398/02/15 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 07:30","price":0},{"date":"1398/02/15 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 07:35","price":0},{"date":"1398/02/15 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 08:00","price":0},{"date":"1398/02/15 08:00","price":0},{"date":"1398/02/15 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 08:30","price":0},{"date":"1398/02/15 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 08:35","price":0},{"date":"1398/02/15 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 09:00","price":0},{"date":"1398/02/15 09:00","price":0},{"date":"1398/02/15 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 09:30","price":0},{"date":"1398/02/15 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 09:35","price":0},{"date":"1398/02/15 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 10:00","price":0},{"date":"1398/02/15 10:00","price":0},{"date":"1398/02/15 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 10:30","price":0},{"date":"1398/02/15 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 10:35","price":0},{"date":"1398/02/15 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 11:00","price":0},{"date":"1398/02/15 11:00","price":0},{"date":"1398/02/15 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 11:30","price":0},{"date":"1398/02/15 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 11:35","price":0},{"date":"1398/02/15 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 12:00","price":0},{"date":"1398/02/15 12:00","price":0},{"date":"1398/02/15 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 12:30","price":0},{"date":"1398/02/15 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 12:35","price":0},{"date":"1398/02/15 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 13:00","price":0},{"date":"1398/02/15 13:00","price":0},{"date":"1398/02/15 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 13:30","price":0},{"date":"1398/02/15 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 13:35","price":0},{"date":"1398/02/15 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 14:00","price":0},{"date":"1398/02/15 14:00","price":0},{"date":"1398/02/15 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 14:30","price":0},{"date":"1398/02/15 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 14:35","price":0},{"date":"1398/02/15 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 15:00","price":0},{"date":"1398/02/15 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 15:30","price":0},{"date":"1398/02/15 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 15:35","price":0},{"date":"1398/02/15 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 16:00","price":0},{"date":"1398/02/15 16:00","price":0},{"date":"1398/02/15 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 16:30","price":0},{"date":"1398/02/15 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 16:35","price":0},{"date":"1398/02/15 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 17:00","price":0},{"date":"1398/02/15 17:00","price":0},{"date":"1398/02/15 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 17:30","price":0},{"date":"1398/02/15 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 17:35","price":0},{"date":"1398/02/15 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 18:00","price":0},{"date":"1398/02/15 18:00","price":0},{"date":"1398/02/15 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 18:30","price":0},{"date":"1398/02/15 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 18:35","price":0},{"date":"1398/02/15 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 19:00","price":0},{"date":"1398/02/15 19:00","price":0},{"date":"1398/02/15 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 19:30","price":0},{"date":"1398/02/15 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 19:35","price":0},{"date":"1398/02/15 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 20:00","price":0},{"date":"1398/02/15 20:00","price":0},{"date":"1398/02/15 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 20:30","price":0},{"date":"1398/02/15 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 20:35","price":0},{"date":"1398/02/15 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 21:00","price":0},{"date":"1398/02/15 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 21:30","price":0},{"date":"1398/02/15 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 21:35","price":0},{"date":"1398/02/15 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 22:00","price":0},{"date":"1398/02/15 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 22:30","price":0},{"date":"1398/02/15 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 22:35","price":0},{"date":"1398/02/15 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 23:00","price":0},{"date":"1398/02/15 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 23:30","price":0},{"date":"1398/02/15 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/15 23:35","price":0},{"date":"1398/02/15 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398