کمترین: 
223227
بیشترین: 
224589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
224589.0
زمان: 
2/14 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 224589.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:20","price":223227.0},{"date":"1398/02/14 11:10","price":224347.0},{"date":"1398/02/14 12:20","price":224528.0},{"date":"1398/02/14 13:00","price":224589.0}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400