کمترین: 
13807.8
بیشترین: 
13807.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13807.8
زمان: 
2/14 10:00
قیمت دینار کویت امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 13807.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":13807.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400