کمترین: 
5532.7
بیشترین: 
5532.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5532.7
زمان: 
2/14 10:00
قیمت پوند امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 5532.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":5532.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399