کمترین: 
4698.5
بیشترین: 
4698.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4698.5
زمان: 
2/14 10:00
قیمت یورو امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 4698.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":4698.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399