کمترین: 
61.86
بیشترین: 
61.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.86
زمان: 
2/14 02:08
قیمت نفت سبک امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 61.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 01:08","price":61.87},{"date":"1398/02/14 02:08","price":61.86}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400