کمترین: 
2.0674
بیشترین: 
2.0716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.069
زمان: 
2/14 01:32
قیمت نفت کوره امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 2.069 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 00:08","price":2.0716},{"date":"1398/02/14 01:08","price":2.0674},{"date":"1398/02/14 01:32","price":2.069}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399