پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/14 23:40
قیمت dsعنوان امروز 14 اردیبهشت 1398

dsعنوان، امروز به ۰ () تومان رسید که نسبت به امروز، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 00:00","price":0},{"date":"1398/02/14 00:00","price":0},{"date":"1398/02/14 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 00:30","price":0},{"date":"1398/02/14 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 00:35","price":0},{"date":"1398/02/14 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 01:00","price":0},{"date":"1398/02/14 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 01:30","price":0},{"date":"1398/02/14 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 01:35","price":0},{"date":"1398/02/14 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 02:00","price":0},{"date":"1398/02/14 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 02:30","price":0},{"date":"1398/02/14 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 02:35","price":0},{"date":"1398/02/14 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 03:00","price":0},{"date":"1398/02/14 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 03:30","price":0},{"date":"1398/02/14 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 03:35","price":0},{"date":"1398/02/14 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 04:00","price":0},{"date":"1398/02/14 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 04:30","price":0},{"date":"1398/02/14 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 04:35","price":0},{"date":"1398/02/14 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 05:00","price":0},{"date":"1398/02/14 05:00","price":0},{"date":"1398/02/14 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 05:30","price":0},{"date":"1398/02/14 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 05:35","price":0},{"date":"1398/02/14 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 06:00","price":0},{"date":"1398/02/14 06:00","price":0},{"date":"1398/02/14 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 06:30","price":0},{"date":"1398/02/14 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 06:35","price":0},{"date":"1398/02/14 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 07:00","price":0},{"date":"1398/02/14 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 07:30","price":0},{"date":"1398/02/14 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 07:35","price":0},{"date":"1398/02/14 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 08:00","price":0},{"date":"1398/02/14 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 08:30","price":0},{"date":"1398/02/14 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 08:35","price":0},{"date":"1398/02/14 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 09:00","price":0},{"date":"1398/02/14 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 09:30","price":0},{"date":"1398/02/14 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 09:35","price":0},{"date":"1398/02/14 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 10:00","price":0},{"date":"1398/02/14 10:00","price":0},{"date":"1398/02/14 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 10:30","price":0},{"date":"1398/02/14 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 10:35","price":0},{"date":"1398/02/14 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 11:00","price":0},{"date":"1398/02/14 11:00","price":0},{"date":"1398/02/14 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 11:18","price":0},{"date":"1398/02/14 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 11:30","price":0},{"date":"1398/02/14 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 11:35","price":0},{"date":"1398/02/14 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 12:00","price":0},{"date":"1398/02/14 12:00","price":0},{"date":"1398/02/14 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 12:30","price":0},{"date":"1398/02/14 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 12:35","price":0},{"date":"1398/02/14 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 13:00","price":0},{"date":"1398/02/14 13:00","price":0},{"date":"1398/02/14 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 13:16","price":0},{"date":"1398/02/14 13:16","price":0},{"date":"1398/02/14 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 13:30","price":0},{"date":"1398/02/14 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 13:35","price":0},{"date":"1398/02/14 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 14:00","price":0},{"date":"1398/02/14 14:00","price":0},{"date":"1398/02/14 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 14:30","price":0},{"date":"1398/02/14 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 14:35","price":0},{"date":"1398/02/14 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 15:00","price":0},{"date":"1398/02/14 15:00","price":0},{"date":"1398/02/14 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 15:30","price":0},{"date":"1398/02/14 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 15:35","price":0},{"date":"1398/02/14 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 16:00","price":0},{"date":"1398/02/14 16:00","price":0},{"date":"1398/02/14 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 16:30","price":0},{"date":"1398/02/14 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 16:35","price":0},{"date":"1398/02/14 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 17:00","price":0},{"date":"1398/02/14 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 17:30","price":0},{"date":"1398/02/14 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 17:35","price":0},{"date":"1398/02/14 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 18:00","price":0},{"date":"1398/02/14 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 18:30","price":0},{"date":"1398/02/14 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 18:35","price":0},{"date":"1398/02/14 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 19:00","price":0},{"date":"1398/02/14 19:00","price":0},{"date":"1398/02/14 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 19:30","price":0},{"date":"1398/02/14 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 19:35","price":0},{"date":"1398/02/14 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 20:00","price":0},{"date":"1398/02/14 20:00","price":0},{"date":"1398/02/14 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 20:30","price":0},{"date":"1398/02/14 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 20:35","price":0},{"date":"1398/02/14 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 21:00","price":0},{"date":"1398/02/14 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 21:30","price":0},{"date":"1398/02/14 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 21:35","price":0},{"date":"1398/02/14 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 22:00","price":0},{"date":"1398/02/14 22:00","price":0},{"date":"1398/02/14 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 22:30","price":0},{"date":"1398/02/14 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 22:35","price":0},{"date":"1398/02/14 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 23:00","price":0},{"date":"1398/02/14 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 23:30","price":0},{"date":"1398/02/14 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/14 23:35","price":0},{"date":"1398/02/14 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398