کمترین: 
24.41
بیشترین: 
25.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.22
زمان: 
2/13 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 25.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 11:08","price":24.63},{"date":"1398/02/13 11:32","price":24.73},{"date":"1398/02/13 12:08","price":24.58},{"date":"1398/02/13 12:32","price":24.61},{"date":"1398/02/13 13:08","price":24.41},{"date":"1398/02/13 13:32","price":24.48},{"date":"1398/02/13 14:08","price":24.76},{"date":"1398/02/13 15:08","price":24.95},{"date":"1398/02/13 15:32","price":24.92},{"date":"1398/02/13 16:08","price":25.02},{"date":"1398/02/13 16:32","price":24.93},{"date":"1398/02/13 17:08","price":24.97},{"date":"1398/02/13 17:32","price":25.04},{"date":"1398/02/13 18:08","price":24.83},{"date":"1398/02/13 19:08","price":24.72},{"date":"1398/02/13 19:32","price":24.68},{"date":"1398/02/13 20:08","price":24.81},{"date":"1398/02/13 21:08","price":25.22}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399