کمترین: 
159.46
بیشترین: 
165.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164
زمان: 
2/13 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 01:30","price":159.46},{"date":"1398/02/13 02:00","price":160.39},{"date":"1398/02/13 04:30","price":160.79},{"date":"1398/02/13 05:00","price":160.58},{"date":"1398/02/13 07:30","price":160.42},{"date":"1398/02/13 08:00","price":160.43},{"date":"1398/02/13 10:30","price":160.23},{"date":"1398/02/13 11:00","price":160.58},{"date":"1398/02/13 13:30","price":161.4},{"date":"1398/02/13 14:00","price":161.01},{"date":"1398/02/13 16:30","price":164.34},{"date":"1398/02/13 17:00","price":165},{"date":"1398/02/13 19:30","price":165.86},{"date":"1398/02/13 20:00","price":165.5},{"date":"1398/02/13 22:30","price":165},{"date":"1398/02/13 23:00","price":164}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399