کمترین: 
2.559
بیشترین: 
2.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.559
زمان: 
2/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 2.559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":2.585},{"date":"1398/02/13 00:32","price":2.586},{"date":"1398/02/13 01:08","price":2.587},{"date":"1398/02/13 03:32","price":2.593},{"date":"1398/02/13 04:08","price":2.591},{"date":"1398/02/13 05:08","price":2.595},{"date":"1398/02/13 06:08","price":2.601},{"date":"1398/02/13 06:32","price":2.598},{"date":"1398/02/13 07:32","price":2.595},{"date":"1398/02/13 08:08","price":2.598},{"date":"1398/02/13 08:32","price":2.601},{"date":"1398/02/13 09:08","price":2.602},{"date":"1398/02/13 09:32","price":2.599},{"date":"1398/02/13 10:08","price":2.603},{"date":"1398/02/13 11:08","price":2.606},{"date":"1398/02/13 12:08","price":2.607},{"date":"1398/02/13 12:32","price":2.609},{"date":"1398/02/13 14:08","price":2.61},{"date":"1398/02/13 15:08","price":2.603},{"date":"1398/02/13 15:32","price":2.607},{"date":"1398/02/13 16:08","price":2.609},{"date":"1398/02/13 16:32","price":2.597},{"date":"1398/02/13 17:08","price":2.58},{"date":"1398/02/13 17:32","price":2.586},{"date":"1398/02/13 18:08","price":2.57},{"date":"1398/02/13 19:08","price":2.562},{"date":"1398/02/13 19:32","price":2.571},{"date":"1398/02/13 20:08","price":2.562},{"date":"1398/02/13 21:08","price":2.563},{"date":"1398/02/13 21:32","price":2.569},{"date":"1398/02/13 22:32","price":2.579},{"date":"1398/02/13 23:08","price":2.57},{"date":"1398/02/13 23:32","price":2.559}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398