کمترین: 
2.0115
بیشترین: 
2.035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0244
زمان: 
2/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 2.0244 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":2.0115},{"date":"1398/02/13 00:32","price":2.0175},{"date":"1398/02/13 01:08","price":2.0165},{"date":"1398/02/13 01:32","price":2.0155},{"date":"1398/02/13 02:08","price":2.0145},{"date":"1398/02/13 03:32","price":2.0175},{"date":"1398/02/13 04:08","price":2.019},{"date":"1398/02/13 04:32","price":2.0185},{"date":"1398/02/13 05:08","price":2.0195},{"date":"1398/02/13 06:08","price":2.0235},{"date":"1398/02/13 06:32","price":2.022},{"date":"1398/02/13 07:32","price":2.0185},{"date":"1398/02/13 08:08","price":2.0175},{"date":"1398/02/13 08:32","price":2.018},{"date":"1398/02/13 09:08","price":2.016},{"date":"1398/02/13 09:32","price":2.0155},{"date":"1398/02/13 10:08","price":2.017},{"date":"1398/02/13 10:32","price":2.0176},{"date":"1398/02/13 11:08","price":2.018},{"date":"1398/02/13 12:32","price":2.0155},{"date":"1398/02/13 13:08","price":2.0145},{"date":"1398/02/13 13:32","price":2.0129},{"date":"1398/02/13 14:08","price":2.0155},{"date":"1398/02/13 15:08","price":2.0252},{"date":"1398/02/13 15:32","price":2.022},{"date":"1398/02/13 16:08","price":2.0244},{"date":"1398/02/13 16:32","price":2.026},{"date":"1398/02/13 17:08","price":2.0265},{"date":"1398/02/13 17:32","price":2.0217},{"date":"1398/02/13 18:08","price":2.0245},{"date":"1398/02/13 19:08","price":2.03},{"date":"1398/02/13 19:32","price":2.0295},{"date":"1398/02/13 20:08","price":2.0323},{"date":"1398/02/13 21:08","price":2.0319},{"date":"1398/02/13 21:32","price":2.0315},{"date":"1398/02/13 22:08","price":2.035},{"date":"1398/02/13 22:32","price":2.0302},{"date":"1398/02/13 23:08","price":2.0252},{"date":"1398/02/13 23:32","price":2.0244}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399