کمترین: 
636.88
بیشترین: 
649.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
643.63
زمان: 
2/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 643.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":639},{"date":"1398/02/13 00:32","price":639.13},{"date":"1398/02/13 01:08","price":639.25},{"date":"1398/02/13 01:32","price":639.13},{"date":"1398/02/13 05:08","price":640.25},{"date":"1398/02/13 06:08","price":640},{"date":"1398/02/13 06:32","price":639.63},{"date":"1398/02/13 07:08","price":639.75},{"date":"1398/02/13 07:32","price":639.63},{"date":"1398/02/13 08:08","price":639.38},{"date":"1398/02/13 08:32","price":639.5},{"date":"1398/02/13 09:08","price":639},{"date":"1398/02/13 09:32","price":639.13},{"date":"1398/02/13 10:08","price":639.5},{"date":"1398/02/13 10:32","price":639.88},{"date":"1398/02/13 11:08","price":640.25},{"date":"1398/02/13 11:32","price":639.25},{"date":"1398/02/13 12:08","price":641},{"date":"1398/02/13 12:32","price":639},{"date":"1398/02/13 13:08","price":636.88},{"date":"1398/02/13 13:32","price":637.5},{"date":"1398/02/13 14:08","price":638.88},{"date":"1398/02/13 15:08","price":641.25},{"date":"1398/02/13 15:32","price":640.13},{"date":"1398/02/13 16:08","price":640.38},{"date":"1398/02/13 16:32","price":640.13},{"date":"1398/02/13 17:08","price":640.88},{"date":"1398/02/13 17:32","price":642.13},{"date":"1398/02/13 18:08","price":640.88},{"date":"1398/02/13 19:08","price":644.88},{"date":"1398/02/13 19:32","price":648.38},{"date":"1398/02/13 20:08","price":649.25},{"date":"1398/02/13 21:08","price":647.13},{"date":"1398/02/13 22:08","price":646.63},{"date":"1398/02/13 22:32","price":645.13},{"date":"1398/02/13 23:08","price":642.88},{"date":"1398/02/13 23:32","price":643.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399