کمترین: 
2.0598
بیشترین: 
2.0896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0711
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 2.0711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":2.0686},{"date":"1398/02/13 00:32","price":2.0675},{"date":"1398/02/13 01:08","price":2.0686},{"date":"1398/02/13 01:32","price":2.068},{"date":"1398/02/13 02:08","price":2.0681},{"date":"1398/02/13 03:08","price":2.0676},{"date":"1398/02/13 03:32","price":2.0704},{"date":"1398/02/13 04:08","price":2.0701},{"date":"1398/02/13 04:32","price":2.0699},{"date":"1398/02/13 05:08","price":2.0716},{"date":"1398/02/13 06:08","price":2.0705},{"date":"1398/02/13 07:08","price":2.0694},{"date":"1398/02/13 07:32","price":2.0697},{"date":"1398/02/13 08:08","price":2.0683},{"date":"1398/02/13 08:32","price":2.0688},{"date":"1398/02/13 09:08","price":2.0662},{"date":"1398/02/13 09:32","price":2.0674},{"date":"1398/02/13 10:08","price":2.069},{"date":"1398/02/13 10:32","price":2.0701},{"date":"1398/02/13 11:08","price":2.0714},{"date":"1398/02/13 11:32","price":2.069},{"date":"1398/02/13 12:08","price":2.0724},{"date":"1398/02/13 12:32","price":2.0659},{"date":"1398/02/13 13:08","price":2.0604},{"date":"1398/02/13 13:32","price":2.0598},{"date":"1398/02/13 14:08","price":2.0632},{"date":"1398/02/13 15:08","price":2.0697},{"date":"1398/02/13 15:32","price":2.0678},{"date":"1398/02/13 16:08","price":2.0686},{"date":"1398/02/13 16:32","price":2.0694},{"date":"1398/02/13 17:08","price":2.0725},{"date":"1398/02/13 17:32","price":2.0748},{"date":"1398/02/13 18:08","price":2.0706},{"date":"1398/02/13 19:08","price":2.0817},{"date":"1398/02/13 19:32","price":2.0877},{"date":"1398/02/13 20:08","price":2.0896},{"date":"1398/02/13 21:08","price":2.0848},{"date":"1398/02/13 21:32","price":2.0838},{"date":"1398/02/13 22:08","price":2.0809},{"date":"1398/02/13 22:32","price":2.0769},{"date":"1398/02/13 23:08","price":2.0701},{"date":"1398/02/13 23:32","price":2.0711}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399