کمترین: 
70.09
بیشترین: 
71.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.92
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 70.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":70.5},{"date":"1398/02/13 00:32","price":70.47},{"date":"1398/02/13 01:32","price":70.39},{"date":"1398/02/13 02:08","price":70.38},{"date":"1398/02/13 02:32","price":70.34},{"date":"1398/02/13 05:08","price":70.6},{"date":"1398/02/13 06:08","price":70.59},{"date":"1398/02/13 06:32","price":70.53},{"date":"1398/02/13 08:08","price":70.47},{"date":"1398/02/13 08:32","price":70.48},{"date":"1398/02/13 09:08","price":70.38},{"date":"1398/02/13 09:32","price":70.39},{"date":"1398/02/13 10:08","price":70.42},{"date":"1398/02/13 10:32","price":70.41},{"date":"1398/02/13 11:08","price":70.5},{"date":"1398/02/13 11:32","price":70.53},{"date":"1398/02/13 12:08","price":70.5},{"date":"1398/02/13 12:32","price":70.3},{"date":"1398/02/13 13:08","price":70.18},{"date":"1398/02/13 13:32","price":70.09},{"date":"1398/02/13 14:08","price":70.27},{"date":"1398/02/13 15:08","price":70.53},{"date":"1398/02/13 15:32","price":70.39},{"date":"1398/02/13 16:08","price":70.56},{"date":"1398/02/13 16:32","price":70.61},{"date":"1398/02/13 17:08","price":70.75},{"date":"1398/02/13 17:32","price":70.73},{"date":"1398/02/13 18:08","price":70.67},{"date":"1398/02/13 19:08","price":71.06},{"date":"1398/02/13 19:32","price":71.22},{"date":"1398/02/13 20:08","price":71.3},{"date":"1398/02/13 21:32","price":71.25},{"date":"1398/02/13 22:08","price":71.23},{"date":"1398/02/13 22:32","price":71.08},{"date":"1398/02/13 23:08","price":70.86},{"date":"1398/02/13 23:32","price":70.92}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399