کمترین: 
61.38
بیشترین: 
62.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.99
زمان: 
2/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 61.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:08","price":61.62},{"date":"1398/02/13 00:32","price":61.61},{"date":"1398/02/13 01:08","price":61.65},{"date":"1398/02/13 01:32","price":61.57},{"date":"1398/02/13 02:08","price":61.55},{"date":"1398/02/13 03:08","price":61.59},{"date":"1398/02/13 03:32","price":61.69},{"date":"1398/02/13 04:08","price":61.66},{"date":"1398/02/13 04:32","price":61.7},{"date":"1398/02/13 05:08","price":61.78},{"date":"1398/02/13 06:08","price":61.77},{"date":"1398/02/13 06:32","price":61.75},{"date":"1398/02/13 08:08","price":61.66},{"date":"1398/02/13 08:32","price":61.7},{"date":"1398/02/13 09:08","price":61.62},{"date":"1398/02/13 09:32","price":61.59},{"date":"1398/02/13 10:08","price":61.65},{"date":"1398/02/13 10:32","price":61.66},{"date":"1398/02/13 11:08","price":61.73},{"date":"1398/02/13 11:32","price":61.77},{"date":"1398/02/13 12:08","price":61.74},{"date":"1398/02/13 12:32","price":61.58},{"date":"1398/02/13 13:08","price":61.48},{"date":"1398/02/13 13:32","price":61.38},{"date":"1398/02/13 14:08","price":61.53},{"date":"1398/02/13 15:08","price":61.78},{"date":"1398/02/13 15:32","price":61.71},{"date":"1398/02/13 16:08","price":61.84},{"date":"1398/02/13 16:32","price":61.87},{"date":"1398/02/13 17:08","price":62.03},{"date":"1398/02/13 17:32","price":62.01},{"date":"1398/02/13 18:08","price":61.87},{"date":"1398/02/13 19:08","price":62.23},{"date":"1398/02/13 19:32","price":62.39},{"date":"1398/02/13 20:08","price":62.38},{"date":"1398/02/13 21:08","price":62.24},{"date":"1398/02/13 21:32","price":62.23},{"date":"1398/02/13 22:08","price":62.22},{"date":"1398/02/13 22:32","price":62.06},{"date":"1398/02/13 23:08","price":61.91},{"date":"1398/02/13 23:32","price":61.99}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400