کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/13 23:40
قیمت dsعنوان امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 00:00","price":0},{"date":"1398/02/13 00:00","price":0},{"date":"1398/02/13 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 00:30","price":0},{"date":"1398/02/13 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 00:35","price":0},{"date":"1398/02/13 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 01:00","price":0},{"date":"1398/02/13 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 01:30","price":0},{"date":"1398/02/13 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 01:35","price":0},{"date":"1398/02/13 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 02:00","price":0},{"date":"1398/02/13 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 02:30","price":0},{"date":"1398/02/13 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 02:35","price":0},{"date":"1398/02/13 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 03:00","price":0},{"date":"1398/02/13 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 03:30","price":0},{"date":"1398/02/13 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 03:35","price":0},{"date":"1398/02/13 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 04:00","price":0},{"date":"1398/02/13 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 04:30","price":0},{"date":"1398/02/13 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 04:35","price":0},{"date":"1398/02/13 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 05:00","price":0},{"date":"1398/02/13 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 05:30","price":0},{"date":"1398/02/13 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 05:35","price":0},{"date":"1398/02/13 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 06:00","price":0},{"date":"1398/02/13 06:00","price":0},{"date":"1398/02/13 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 06:30","price":0},{"date":"1398/02/13 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 06:35","price":0},{"date":"1398/02/13 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 07:00","price":0},{"date":"1398/02/13 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 07:30","price":0},{"date":"1398/02/13 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 07:35","price":0},{"date":"1398/02/13 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 08:00","price":0},{"date":"1398/02/13 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 08:30","price":0},{"date":"1398/02/13 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 08:35","price":0},{"date":"1398/02/13 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 09:00","price":0},{"date":"1398/02/13 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 09:30","price":0},{"date":"1398/02/13 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 09:35","price":0},{"date":"1398/02/13 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 10:00","price":0},{"date":"1398/02/13 10:00","price":0},{"date":"1398/02/13 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 10:30","price":0},{"date":"1398/02/13 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 10:35","price":0},{"date":"1398/02/13 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 11:00","price":0},{"date":"1398/02/13 11:00","price":0},{"date":"1398/02/13 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 11:30","price":0},{"date":"1398/02/13 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 11:35","price":0},{"date":"1398/02/13 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 12:00","price":0},{"date":"1398/02/13 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 12:30","price":0},{"date":"1398/02/13 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 12:35","price":0},{"date":"1398/02/13 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 13:00","price":0},{"date":"1398/02/13 13:00","price":0},{"date":"1398/02/13 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 13:30","price":0},{"date":"1398/02/13 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 13:35","price":0},{"date":"1398/02/13 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 14:00","price":0},{"date":"1398/02/13 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 14:30","price":0},{"date":"1398/02/13 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 14:35","price":0},{"date":"1398/02/13 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 15:00","price":0},{"date":"1398/02/13 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 15:30","price":0},{"date":"1398/02/13 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 15:35","price":0},{"date":"1398/02/13 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 16:00","price":0},{"date":"1398/02/13 16:00","price":0},{"date":"1398/02/13 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 16:30","price":0},{"date":"1398/02/13 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 16:35","price":0},{"date":"1398/02/13 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 17:00","price":0},{"date":"1398/02/13 17:00","price":0},{"date":"1398/02/13 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 17:30","price":0},{"date":"1398/02/13 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 17:35","price":0},{"date":"1398/02/13 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 18:00","price":0},{"date":"1398/02/13 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 18:30","price":0},{"date":"1398/02/13 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 18:35","price":0},{"date":"1398/02/13 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 19:00","price":0},{"date":"1398/02/13 19:00","price":0},{"date":"1398/02/13 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 19:30","price":0},{"date":"1398/02/13 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 19:35","price":0},{"date":"1398/02/13 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 20:00","price":0},{"date":"1398/02/13 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 20:30","price":0},{"date":"1398/02/13 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 20:35","price":0},{"date":"1398/02/13 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 21:00","price":0},{"date":"1398/02/13 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 21:30","price":0},{"date":"1398/02/13 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 21:35","price":0},{"date":"1398/02/13 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 22:00","price":0},{"date":"1398/02/13 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 22:30","price":0},{"date":"1398/02/13 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 22:35","price":0},{"date":"1398/02/13 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 23:00","price":0},{"date":"1398/02/13 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 23:30","price":0},{"date":"1398/02/13 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/13 23:35","price":0},{"date":"1398/02/13 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399