کمترین: 
38152
بیشترین: 
38447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38447
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دینار بحرین امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 38447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":38152},{"date":"1398/02/12 13:00","price":38437},{"date":"1398/02/12 14:00","price":38442},{"date":"1398/02/12 15:00","price":38424},{"date":"1398/02/12 16:00","price":38447}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400