کمترین: 
1518
بیشترین: 
1535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1532
زمان: 
2/12 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":1518},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1530},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1535},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1531},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1532}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400