کمترین: 
188
بیشترین: 
189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
189
زمان: 
2/12 13:00
قیمت افغانی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":188},{"date":"1398/02/12 13:00","price":189}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1399