کمترین: 
1967000
بیشترین: 
1969000
قیمت تقلبی: 
1969000
زمان: 
2/12 15:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1969000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1969000},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1968000},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1967000},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1969000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399