کمترین: 
1963500
بیشترین: 
1968500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1968500
زمان: 
2/12 15:00
قیمت آبشده جهانی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1968500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1963500},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1966500},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1968500}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399