کمترین: 
1963000
بیشترین: 
1968000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1968000
زمان: 
2/12 15:00
قیمت آبشده نقدی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1968000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1963000},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1966000},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1968000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399