کمترین: 
2232480
بیشترین: 
2238220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2232480
زمان: 
2/12 16:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2232480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":2238220},{"date":"1398/02/12 13:00","price":2232920},{"date":"1398/02/12 14:00","price":2233360},{"date":"1398/02/12 16:00","price":2232480}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399