کمترین: 
3947
بیشترین: 
3976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3976
زمان: 
2/12 16:00
قیمت درهم امارات امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":3947},{"date":"1398/02/12 13:00","price":3972},{"date":"1398/02/12 14:00","price":3976},{"date":"1398/02/12 15:00","price":3973},{"date":"1398/02/12 16:00","price":3976}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399