کمترین: 
18927
بیشترین: 
19076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19060
زمان: 
2/12 16:00
قیمت پوند امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 19060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":18927},{"date":"1398/02/12 13:00","price":19065},{"date":"1398/02/12 14:00","price":19076},{"date":"1398/02/12 15:00","price":19041},{"date":"1398/02/12 16:00","price":19060}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399