کمترین: 
1925600
بیشترین: 
1938500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938500
زمان: 
2/12 16:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1938500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1925600},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1938200},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1937600},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1936700},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1938500}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398