کمترین: 
24.57
بیشترین: 
25.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.65
زمان: 
2/12 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 24.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:08","price":25.96},{"date":"1398/02/12 11:32","price":25.84},{"date":"1398/02/12 12:08","price":25.47},{"date":"1398/02/12 12:32","price":25.26},{"date":"1398/02/12 13:08","price":25.27},{"date":"1398/02/12 13:32","price":25.23},{"date":"1398/02/12 14:08","price":25.3},{"date":"1398/02/12 14:32","price":25.27},{"date":"1398/02/12 15:08","price":25.15},{"date":"1398/02/12 15:32","price":25.24},{"date":"1398/02/12 16:08","price":25.19},{"date":"1398/02/12 17:08","price":25.27},{"date":"1398/02/12 18:08","price":25.14},{"date":"1398/02/12 19:08","price":24.69},{"date":"1398/02/12 19:32","price":24.57},{"date":"1398/02/12 20:08","price":24.74},{"date":"1398/02/12 20:32","price":24.71},{"date":"1398/02/12 21:08","price":24.65}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398