کمترین: 
13798.3
بیشترین: 
13798.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13798.3
زمان: 
2/12 10:00
قیمت دینار کویت امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 13798.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":13798.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400