کمترین: 
5483.2
بیشترین: 
5483.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5483.2
زمان: 
2/12 10:00
قیمت پوند امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 5483.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":5483.2}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399