کمترین: 
4707
بیشترین: 
4707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4707
زمان: 
2/12 10:00
قیمت یورو امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 4707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":4707}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399