کمترین: 
2.571
بیشترین: 
2.618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.587
زمان: 
2/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2.587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":2.617},{"date":"1398/02/12 00:32","price":2.615},{"date":"1398/02/12 01:08","price":2.617},{"date":"1398/02/12 01:32","price":2.614},{"date":"1398/02/12 02:08","price":2.612},{"date":"1398/02/12 03:08","price":2.611},{"date":"1398/02/12 03:32","price":2.615},{"date":"1398/02/12 04:08","price":2.612},{"date":"1398/02/12 04:32","price":2.611},{"date":"1398/02/12 05:32","price":2.613},{"date":"1398/02/12 06:08","price":2.612},{"date":"1398/02/12 06:32","price":2.613},{"date":"1398/02/12 07:08","price":2.611},{"date":"1398/02/12 07:32","price":2.614},{"date":"1398/02/12 08:32","price":2.612},{"date":"1398/02/12 09:32","price":2.614},{"date":"1398/02/12 10:08","price":2.611},{"date":"1398/02/12 10:32","price":2.615},{"date":"1398/02/12 11:08","price":2.611},{"date":"1398/02/12 11:32","price":2.612},{"date":"1398/02/12 12:08","price":2.618},{"date":"1398/02/12 12:32","price":2.612},{"date":"1398/02/12 13:08","price":2.611},{"date":"1398/02/12 14:08","price":2.607},{"date":"1398/02/12 15:08","price":2.604},{"date":"1398/02/12 15:32","price":2.606},{"date":"1398/02/12 16:08","price":2.607},{"date":"1398/02/12 17:08","price":2.598},{"date":"1398/02/12 18:08","price":2.587},{"date":"1398/02/12 19:08","price":2.585},{"date":"1398/02/12 19:32","price":2.571},{"date":"1398/02/12 21:08","price":2.575},{"date":"1398/02/12 21:32","price":2.583},{"date":"1398/02/12 22:08","price":2.582},{"date":"1398/02/12 22:32","price":2.596},{"date":"1398/02/12 23:08","price":2.593},{"date":"1398/02/12 23:32","price":2.587}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399