کمترین: 
1.997
بیشترین: 
2.0645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.014
زمان: 
2/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2.014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":2.0639},{"date":"1398/02/12 00:32","price":2.0625},{"date":"1398/02/12 01:08","price":2.0615},{"date":"1398/02/12 01:32","price":2.062},{"date":"1398/02/12 03:08","price":2.0635},{"date":"1398/02/12 03:32","price":2.0605},{"date":"1398/02/12 04:08","price":2.0615},{"date":"1398/02/12 04:32","price":2.061},{"date":"1398/02/12 05:08","price":2.0625},{"date":"1398/02/12 05:32","price":2.0645},{"date":"1398/02/12 06:08","price":2.0635},{"date":"1398/02/12 07:08","price":2.0597},{"date":"1398/02/12 07:32","price":2.0595},{"date":"1398/02/12 08:08","price":2.0605},{"date":"1398/02/12 08:32","price":2.0625},{"date":"1398/02/12 09:08","price":2.0615},{"date":"1398/02/12 09:32","price":2.0625},{"date":"1398/02/12 10:08","price":2.0595},{"date":"1398/02/12 10:32","price":2.0575},{"date":"1398/02/12 11:08","price":2.0555},{"date":"1398/02/12 11:32","price":2.0572},{"date":"1398/02/12 12:08","price":2.053},{"date":"1398/02/12 12:32","price":2.0562},{"date":"1398/02/12 13:08","price":2.0515},{"date":"1398/02/12 13:32","price":2.0495},{"date":"1398/02/12 14:08","price":2.0446},{"date":"1398/02/12 14:32","price":2.0435},{"date":"1398/02/12 15:08","price":2.0429},{"date":"1398/02/12 15:32","price":2.045},{"date":"1398/02/12 16:08","price":2.0422},{"date":"1398/02/12 17:08","price":2.038},{"date":"1398/02/12 18:08","price":2.0309},{"date":"1398/02/12 19:08","price":2.018},{"date":"1398/02/12 19:32","price":2.0141},{"date":"1398/02/12 20:08","price":2.0059},{"date":"1398/02/12 20:32","price":1.997},{"date":"1398/02/12 21:08","price":2.0112},{"date":"1398/02/12 21:32","price":2.0076},{"date":"1398/02/12 22:08","price":2.0078},{"date":"1398/02/12 22:32","price":2.0079},{"date":"1398/02/12 23:08","price":2.0173},{"date":"1398/02/12 23:32","price":2.014}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398