کمترین: 
634.63
بیشترین: 
645.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.88
زمان: 
2/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 639.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":644.13},{"date":"1398/02/12 00:32","price":643.63},{"date":"1398/02/12 01:32","price":644},{"date":"1398/02/12 02:08","price":643.75},{"date":"1398/02/12 05:08","price":644.13},{"date":"1398/02/12 05:32","price":644.75},{"date":"1398/02/12 06:32","price":644.5},{"date":"1398/02/12 07:08","price":642.63},{"date":"1398/02/12 08:08","price":642.75},{"date":"1398/02/12 08:32","price":643.13},{"date":"1398/02/12 09:08","price":643.63},{"date":"1398/02/12 09:32","price":643.88},{"date":"1398/02/12 10:08","price":643.13},{"date":"1398/02/12 10:32","price":643},{"date":"1398/02/12 11:08","price":642.38},{"date":"1398/02/12 12:08","price":641.88},{"date":"1398/02/12 12:32","price":643.25},{"date":"1398/02/12 13:08","price":640.63},{"date":"1398/02/12 13:32","price":642.38},{"date":"1398/02/12 14:08","price":642.13},{"date":"1398/02/12 15:08","price":645.13},{"date":"1398/02/12 15:32","price":645.38},{"date":"1398/02/12 16:08","price":644.88},{"date":"1398/02/12 17:08","price":644.75},{"date":"1398/02/12 18:08","price":640.88},{"date":"1398/02/12 19:08","price":639.13},{"date":"1398/02/12 19:32","price":640.5},{"date":"1398/02/12 20:08","price":637.63},{"date":"1398/02/12 20:32","price":634.63},{"date":"1398/02/12 21:08","price":636.13},{"date":"1398/02/12 21:32","price":636.38},{"date":"1398/02/12 22:08","price":636.88},{"date":"1398/02/12 22:32","price":639},{"date":"1398/02/12 23:08","price":641.88},{"date":"1398/02/12 23:32","price":639.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399