کمترین: 
2.0503
بیشترین: 
2.0945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0701
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2.0701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":2.0917},{"date":"1398/02/12 00:32","price":2.0896},{"date":"1398/02/12 01:08","price":2.0903},{"date":"1398/02/12 01:32","price":2.0909},{"date":"1398/02/12 03:08","price":2.0924},{"date":"1398/02/12 03:32","price":2.0913},{"date":"1398/02/12 04:08","price":2.0921},{"date":"1398/02/12 04:32","price":2.0918},{"date":"1398/02/12 05:08","price":2.0917},{"date":"1398/02/12 05:32","price":2.0945},{"date":"1398/02/12 06:08","price":2.0943},{"date":"1398/02/12 06:32","price":2.0941},{"date":"1398/02/12 07:08","price":2.0886},{"date":"1398/02/12 07:32","price":2.0883},{"date":"1398/02/12 08:08","price":2.0886},{"date":"1398/02/12 08:32","price":2.0899},{"date":"1398/02/12 09:32","price":2.0913},{"date":"1398/02/12 10:08","price":2.0894},{"date":"1398/02/12 10:32","price":2.0892},{"date":"1398/02/12 11:08","price":2.0876},{"date":"1398/02/12 12:08","price":2.0859},{"date":"1398/02/12 12:32","price":2.088},{"date":"1398/02/12 13:08","price":2.0785},{"date":"1398/02/12 13:32","price":2.0843},{"date":"1398/02/12 14:08","price":2.0804},{"date":"1398/02/12 14:32","price":2.0795},{"date":"1398/02/12 15:08","price":2.088},{"date":"1398/02/12 15:32","price":2.0881},{"date":"1398/02/12 16:08","price":2.0874},{"date":"1398/02/12 17:08","price":2.0851},{"date":"1398/02/12 18:08","price":2.0736},{"date":"1398/02/12 19:08","price":2.0655},{"date":"1398/02/12 19:32","price":2.0667},{"date":"1398/02/12 20:08","price":2.0584},{"date":"1398/02/12 20:32","price":2.0503},{"date":"1398/02/12 21:08","price":2.0568},{"date":"1398/02/12 21:32","price":2.0575},{"date":"1398/02/12 22:08","price":2.0617},{"date":"1398/02/12 22:32","price":2.0692},{"date":"1398/02/12 23:08","price":2.0777},{"date":"1398/02/12 23:32","price":2.0701}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399