کمترین: 
69.77
بیشترین: 
72.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.66
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 70.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":72.19},{"date":"1398/02/12 00:32","price":72.09},{"date":"1398/02/12 01:08","price":72.11},{"date":"1398/02/12 01:32","price":72.14},{"date":"1398/02/12 02:08","price":72.09},{"date":"1398/02/12 02:32","price":72.05},{"date":"1398/02/12 03:08","price":72.06},{"date":"1398/02/12 05:08","price":72.08},{"date":"1398/02/12 05:32","price":72.17},{"date":"1398/02/12 06:08","price":72.16},{"date":"1398/02/12 06:32","price":72.13},{"date":"1398/02/12 07:08","price":71.92},{"date":"1398/02/12 07:32","price":71.91},{"date":"1398/02/12 08:08","price":71.92},{"date":"1398/02/12 08:32","price":72},{"date":"1398/02/12 09:08","price":71.93},{"date":"1398/02/12 09:32","price":72},{"date":"1398/02/12 10:08","price":71.93},{"date":"1398/02/12 10:32","price":71.86},{"date":"1398/02/12 11:08","price":71.81},{"date":"1398/02/12 11:32","price":71.84},{"date":"1398/02/12 12:08","price":71.75},{"date":"1398/02/12 12:32","price":71.87},{"date":"1398/02/12 13:08","price":71.58},{"date":"1398/02/12 13:32","price":71.7},{"date":"1398/02/12 14:08","price":71.48},{"date":"1398/02/12 14:32","price":71.36},{"date":"1398/02/12 15:08","price":71.48},{"date":"1398/02/12 15:32","price":71.5},{"date":"1398/02/12 16:08","price":71.39},{"date":"1398/02/12 17:08","price":71.28},{"date":"1398/02/12 18:08","price":70.8},{"date":"1398/02/12 19:08","price":70.39},{"date":"1398/02/12 20:08","price":70.06},{"date":"1398/02/12 20:32","price":69.77},{"date":"1398/02/12 21:08","price":70.2},{"date":"1398/02/12 21:32","price":70.19},{"date":"1398/02/12 22:08","price":70.22},{"date":"1398/02/12 22:32","price":70.39},{"date":"1398/02/12 23:08","price":70.7},{"date":"1398/02/12 23:32","price":70.66}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399