کمترین: 
61.02
بیشترین: 
63.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.75
زمان: 
2/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 61.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:08","price":63.66},{"date":"1398/02/12 00:32","price":63.58},{"date":"1398/02/12 01:08","price":63.56},{"date":"1398/02/12 01:32","price":63.62},{"date":"1398/02/12 02:08","price":63.61},{"date":"1398/02/12 03:08","price":63.55},{"date":"1398/02/12 03:32","price":63.5},{"date":"1398/02/12 04:08","price":63.51},{"date":"1398/02/12 04:32","price":63.48},{"date":"1398/02/12 05:08","price":63.53},{"date":"1398/02/12 05:32","price":63.62},{"date":"1398/02/12 06:08","price":63.59},{"date":"1398/02/12 06:32","price":63.58},{"date":"1398/02/12 07:08","price":63.39},{"date":"1398/02/12 07:32","price":63.4},{"date":"1398/02/12 08:08","price":63.41},{"date":"1398/02/12 08:32","price":63.45},{"date":"1398/02/12 09:08","price":63.41},{"date":"1398/02/12 09:32","price":63.45},{"date":"1398/02/12 10:08","price":63.38},{"date":"1398/02/12 10:32","price":63.34},{"date":"1398/02/12 11:08","price":63.3},{"date":"1398/02/12 11:32","price":63.35},{"date":"1398/02/12 12:08","price":63.26},{"date":"1398/02/12 12:32","price":63.32},{"date":"1398/02/12 13:08","price":63.05},{"date":"1398/02/12 13:32","price":63.13},{"date":"1398/02/12 14:08","price":62.95},{"date":"1398/02/12 14:32","price":62.84},{"date":"1398/02/12 15:08","price":62.83},{"date":"1398/02/12 15:32","price":62.9},{"date":"1398/02/12 16:08","price":62.76},{"date":"1398/02/12 17:08","price":62.64},{"date":"1398/02/12 18:08","price":62.05},{"date":"1398/02/12 19:08","price":61.45},{"date":"1398/02/12 19:32","price":61.41},{"date":"1398/02/12 20:08","price":61.16},{"date":"1398/02/12 20:32","price":61.02},{"date":"1398/02/12 21:08","price":61.48},{"date":"1398/02/12 21:32","price":61.38},{"date":"1398/02/12 22:32","price":61.53},{"date":"1398/02/12 23:08","price":61.74},{"date":"1398/02/12 23:32","price":61.75}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400