کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/12 23:40
قیمت dsعنوان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 00:00","price":0},{"date":"1398/02/12 00:00","price":0},{"date":"1398/02/12 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 00:30","price":0},{"date":"1398/02/12 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 00:35","price":0},{"date":"1398/02/12 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 01:00","price":0},{"date":"1398/02/12 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 01:30","price":0},{"date":"1398/02/12 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 01:35","price":0},{"date":"1398/02/12 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 02:00","price":0},{"date":"1398/02/12 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 02:30","price":0},{"date":"1398/02/12 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 02:35","price":0},{"date":"1398/02/12 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 03:00","price":0},{"date":"1398/02/12 03:00","price":0},{"date":"1398/02/12 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 03:30","price":0},{"date":"1398/02/12 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 03:35","price":0},{"date":"1398/02/12 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 04:00","price":0},{"date":"1398/02/12 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 04:30","price":0},{"date":"1398/02/12 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 04:35","price":0},{"date":"1398/02/12 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 05:00","price":0},{"date":"1398/02/12 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 05:30","price":0},{"date":"1398/02/12 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 05:35","price":0},{"date":"1398/02/12 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 06:00","price":0},{"date":"1398/02/12 06:00","price":0},{"date":"1398/02/12 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 06:30","price":0},{"date":"1398/02/12 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 06:35","price":0},{"date":"1398/02/12 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 07:00","price":0},{"date":"1398/02/12 07:00","price":0},{"date":"1398/02/12 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 07:30","price":0},{"date":"1398/02/12 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 07:35","price":0},{"date":"1398/02/12 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 08:00","price":0},{"date":"1398/02/12 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 08:30","price":0},{"date":"1398/02/12 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 08:35","price":0},{"date":"1398/02/12 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 09:00","price":0},{"date":"1398/02/12 09:00","price":0},{"date":"1398/02/12 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 09:30","price":0},{"date":"1398/02/12 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 09:35","price":0},{"date":"1398/02/12 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 10:00","price":0},{"date":"1398/02/12 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 10:30","price":0},{"date":"1398/02/12 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 10:35","price":0},{"date":"1398/02/12 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 11:00","price":0},{"date":"1398/02/12 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 11:30","price":0},{"date":"1398/02/12 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 11:35","price":0},{"date":"1398/02/12 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 12:00","price":0},{"date":"1398/02/12 12:00","price":0},{"date":"1398/02/12 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 12:30","price":0},{"date":"1398/02/12 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 12:35","price":0},{"date":"1398/02/12 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 13:00","price":0},{"date":"1398/02/12 13:00","price":0},{"date":"1398/02/12 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 13:30","price":0},{"date":"1398/02/12 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 13:35","price":0},{"date":"1398/02/12 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 14:00","price":0},{"date":"1398/02/12 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 14:30","price":0},{"date":"1398/02/12 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 14:35","price":0},{"date":"1398/02/12 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 15:00","price":0},{"date":"1398/02/12 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 15:30","price":0},{"date":"1398/02/12 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 15:35","price":0},{"date":"1398/02/12 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 16:00","price":0},{"date":"1398/02/12 16:00","price":0},{"date":"1398/02/12 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 16:30","price":0},{"date":"1398/02/12 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 17:30","price":0},{"date":"1398/02/12 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 17:35","price":0},{"date":"1398/02/12 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 18:00","price":0},{"date":"1398/02/12 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 18:30","price":0},{"date":"1398/02/12 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 18:35","price":0},{"date":"1398/02/12 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 19:00","price":0},{"date":"1398/02/12 19:00","price":0},{"date":"1398/02/12 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 19:30","price":0},{"date":"1398/02/12 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 19:35","price":0},{"date":"1398/02/12 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 20:00","price":0},{"date":"1398/02/12 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 20:30","price":0},{"date":"1398/02/12 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 20:35","price":0},{"date":"1398/02/12 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 21:00","price":0},{"date":"1398/02/12 21:00","price":0},{"date":"1398/02/12 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 21:30","price":0},{"date":"1398/02/12 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 21:35","price":0},{"date":"1398/02/12 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 22:00","price":0},{"date":"1398/02/12 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 22:30","price":0},{"date":"1398/02/12 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 22:35","price":0},{"date":"1398/02/12 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 23:00","price":0},{"date":"1398/02/12 23:00","price":0},{"date":"1398/02/12 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 23:30","price":0},{"date":"1398/02/12 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/12 23:35","price":0},{"date":"1398/02/12 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399