کمترین: 
1954000
بیشترین: 
1962000
قیمت تقلبی: 
1957000
زمان: 
2/11 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1957000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1954000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1959000},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1962000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1960000},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1956000},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1962000},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1956000},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1962000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1957000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398